Лог ошибок №1 - Qt 5.6. Компиляция IBASE плагина в Ubuntu 16.10

Процесс решения см.

Qt 5.7. Компиляция IBASE плагина в Ubuntu 16.10

Внимание для Qt 5.6

/usr/bin/ld.gold: error: невозможно открыть /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/6/../../../../lib/libgds.so: Нет такого файла или каталога

main.cpp:58: error: undefined reference to 'QString::operator==(QLatin1String) const'
main.cpp:52: error: undefined reference to 'QSqlDriverPlugin::QSqlDriverPlugin(QObject*)'
main.cpp:52: error: undefined reference to 'QSqlDriverPlugin::QSqlDriverPlugin(QObject*)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qsharedpointer_impl.h:705: error: undefined reference to 'QtSharedPointer::ExternalRefCountData::getAndRef(QObject const*)'
.moc/main.moc:71: error: undefined reference to 'QObjectData::dynamicMetaObject() const'
.moc/main.moc:79: error: undefined reference to 'QSqlDriverPlugin::qt_metacast(char const*)'
.moc/main.moc:84: error: undefined reference to 'QSqlDriverPlugin::qt_metacall(QMetaObject::Call, int, void**)'
.obj/main.o(.qtversion+0x0): error: undefined reference to 'qt_version_tag'
main.cpp:40: error: undefined reference to 'QSqlDriverPlugin::~QSqlDriverPlugin()'
main.cpp:40: error: undefined reference to 'QSqlDriverPlugin::~QSqlDriverPlugin()'
.obj/main.o:main.cpp:typeinfo for QIBaseDriverPlugin: error: undefined reference to 'typeinfo for QSqlDriverPlugin'
.obj/main.o:main.cpp:vtable for QIBaseDriverPlugin: error: undefined reference to 'QObject::event(QEvent*)'
.obj/main.o:main.cpp:vtable for QIBaseDriverPlugin: error: undefined reference to 'QObject::eventFilter(QObject*, QEvent*)'
.obj/main.o:main.cpp:vtable for QIBaseDriverPlugin: error: undefined reference to 'QObject::timerEvent(QTimerEvent*)'
.obj/main.o:main.cpp:vtable for QIBaseDriverPlugin: error: undefined reference to 'QObject::childEvent(QChildEvent*)'
.obj/main.o:main.cpp:vtable for QIBaseDriverPlugin: error: undefined reference to 'QObject::customEvent(QEvent*)'
.obj/main.o:main.cpp:vtable for QIBaseDriverPlugin: error: undefined reference to 'QObject::connectNotify(QMetaMethod const&)'
.obj/main.o:main.cpp:vtable for QIBaseDriverPlugin: error: undefined reference to 'QObject::disconnectNotify(QMetaMethod const&)'
.obj/main.o:main.cpp:QIBaseDriverPlugin::staticMetaObject: error: undefined reference to 'QSqlDriverPlugin::staticMetaObject'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:254: error: undefined reference to 'QTime::QTime(int, int, int, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:257: error: undefined reference to 'QTime::addMSecs(int) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:278: error: undefined reference to 'QDate::addDays(long long) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:273: error: undefined reference to 'QDate::QDate(int, int, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:235: error: undefined reference to 'QTime::QTime(int, int, int, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:240: error: undefined reference to 'QTime::addMSecs(int) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:241: error: undefined reference to 'QDate::addDays(long long) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:243: error: undefined reference to 'QDateTime::QDateTime(QDate const&, QTime const&, Qt::TimeSpec)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:234: error: undefined reference to 'QDate::QDate(int, int, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:267: error: undefined reference to 'QDate::daysTo(QDate const&) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:264: error: undefined reference to 'QDate::QDate(int, int, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:249: error: undefined reference to 'QTime::msecsTo(QTime const&) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:248: error: undefined reference to 'QTime::QTime(int, int, int, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:227: error: undefined reference to 'QDateTime::time() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:227: error: undefined reference to 'QTime::msecsTo(QTime const&) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:228: error: undefined reference to 'QDateTime::date() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:228: error: undefined reference to 'QDate::daysTo(QDate const&) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:225: error: undefined reference to 'QDate::QDate(int, int, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:224: error: undefined reference to 'QTime::QTime(int, int, int, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:189: error: undefined reference to 'QMessageLogger::warning(char const*, ...) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:334: error: undefined reference to 'QMutex::~QMutex()'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qlist.h:484: error: undefined reference to 'QVariant::~QVariant()'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qarraydata.h:222: error: undefined reference to 'QArrayData::deallocate(QArrayData*, unsigned long, unsigned long)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1782: error: undefined reference to 'QMutex::lock()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1784: error: undefined reference to 'QMutex::unlock()'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/kernel/qobjectdefs.h:453: error: undefined reference to 'QMetaObject::invokeMethod(QObject*, char const*, Qt::ConnectionType, QGenericReturnArgument, QGenericArgument, QGenericArgument, QGenericArgument, QGenericArgument, QGenericArgument, QGenericArgument, QGenericArgument, QGenericArgument, QGenericArgument, QGenericArgument)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1784: error: undefined reference to 'QMutex::unlock()'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:324: error: undefined reference to 'QMapDataBase::shared_null'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:334: error: undefined reference to 'QMutex::QMutex(QMutex::RecursionMode)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:334: error: undefined reference to 'QMutex::QMutex(QMutex::RecursionMode)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1784: error: undefined reference to 'QMutex::unlock()'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:245: error: undefined reference to 'QMapDataBase::freeTree(QMapNodeBase*, int)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:247: error: undefined reference to 'QMapDataBase::freeData(QMapDataBase*)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/kernel/qmetatype.h:1717: error: undefined reference to 'QMetaObject::normalizedType(char const*)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/kernel/qmetatype.h:1682: error: undefined reference to 'QMetaType::registerNormalizedTypedef(QByteArray const&, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1403: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(int, void const*)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qarraydata.h:222: error: undefined reference to 'QArrayData::deallocate(QArrayData*, unsigned long, unsigned long)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:286: error: undefined reference to 'QTextCodec::fromUnicode(QString const&) const'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qbytearray.h:491: error: undefined reference to 'QByteArray::reallocData(unsigned int, QFlags<QArrayData::AllocationOption>)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qbytearray.h:491: error: undefined reference to 'QByteArray::reallocData(unsigned int, QFlags<QArrayData::AllocationOption>)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qarraydata.h:222: error: undefined reference to 'QArrayData::deallocate(QArrayData*, unsigned long, unsigned long)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:688: error: undefined reference to 'QByteArray::leftJustified(int, char, bool) const'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qbytearray.h:491: error: undefined reference to 'QByteArray::reallocData(unsigned int, QFlags<QArrayData::AllocationOption>)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:513: error: undefined reference to 'QString::toUtf8_helper(QString const&)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qarraydata.h:222: error: undefined reference to 'QArrayData::deallocate(QArrayData*, unsigned long, unsigned long)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:74: error: undefined reference to 'isc_sqlcode'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:77: error: undefined reference to 'fb_interpret'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:84: error: undefined reference to 'QTextCodec::toUnicode(char const*) const'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:447: error: undefined reference to 'QString::append(QString const&)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:535: error: undefined reference to 'QString::fromUtf8_helper(char const*, int)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:449: error: undefined reference to 'QString::append(QLatin1String)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:882: error: undefined reference to 'isc_commit_transaction'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:1064: error: undefined reference to 'QArrayData::shared_null'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:383: error: undefined reference to 'QCoreApplication::translate(char const*, char const*, char const*, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:383: error: undefined reference to 'QSqlError::QSqlError(QString const&, QString const&, QSqlError::ErrorType, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:383: error: undefined reference to 'QSqlError::~QSqlError()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1337: error: undefined reference to 'isc_dsql_sql_info'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1343: error: undefined reference to 'isc_vax_integer'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1345: error: undefined reference to 'isc_vax_integer'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1331: error: undefined reference to 'QMessageLogger::warning() const'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:535: error: undefined reference to 'QString::fromUtf8_helper(char const*, int)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/io/qdebug.h:139: error: undefined reference to 'QTextStream::operator<<(QString const&)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/io/qdebug.h:111: error: undefined reference to 'QTextStream::operator<<(char)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/io/qdebug.h:131: error: undefined reference to 'QTextStream::operator<<(int)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/io/qdebug.h:111: error: undefined reference to 'QTextStream::operator<<(char)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:535: error: undefined reference to 'QString::fromUtf8_helper(char const*, int)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/io/qdebug.h:139: error: undefined reference to 'QTextStream::operator<<(QString const&)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/io/qdebug.h:111: error: undefined reference to 'QTextStream::operator<<(char)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1331: error: undefined reference to 'QDebug::~QDebug()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:426: error: undefined reference to 'isc_dsql_free_statement'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:441: error: undefined reference to 'isc_create_blob2'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:447: error: undefined reference to 'isc_put_segment'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:1064: error: undefined reference to 'QArrayData::shared_null'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:383: error: undefined reference to 'QCoreApplication::translate(char const*, char const*, char const*, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:383: error: undefined reference to 'QSqlError::QSqlError(QString const&, QString const&, QSqlError::ErrorType, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:383: error: undefined reference to 'QSqlError::~QSqlError()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:453: error: undefined reference to 'isc_close_blob'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:461: error: undefined reference to 'isc_open_blob2'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qbytearray.h:464: error: undefined reference to 'QArrayData::shared_null'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:469: error: undefined reference to 'QByteArray::resize(int)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qbytearray.h:491: error: undefined reference to 'QByteArray::reallocData(unsigned int, QFlags<QArrayData::AllocationOption>)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:471: error: undefined reference to 'isc_get_segment'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:473: error: undefined reference to 'QByteArray::resize(int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:475: error: undefined reference to 'QByteArray::resize(int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:482: error: undefined reference to 'isc_close_blob'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:482: error: undefined reference to 'isc_close_blob'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:487: error: undefined reference to 'QByteArray::resize(int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:488: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(QByteArray const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:844: error: undefined reference to 'isc_dsql_sql_info'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:848: error: undefined reference to 'isc_vax_integer'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:849: error: undefined reference to 'isc_vax_integer'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:864: error: undefined reference to 'isc_start_transaction'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:904: error: undefined reference to 'QSqlResult::driver() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:904: error: undefined reference to 'QSqlResult::driver() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:904: error: undefined reference to 'QSqlResult::driver() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:904: error: undefined reference to 'QSqlDriver::isOpenError() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:925: error: undefined reference to 'isc_dsql_allocate_statement'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:286: error: undefined reference to 'QTextCodec::fromUnicode(QString const&) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:930: error: undefined reference to 'isc_dsql_prepare'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:935: error: undefined reference to 'isc_dsql_describe_bind'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:946: error: undefined reference to 'isc_dsql_describe_bind'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:960: error: undefined reference to 'isc_dsql_describe'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:968: error: undefined reference to 'QSqlResult::isSelect() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:912: error: undefined reference to 'QMessageLogger::warning() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:912: error: undefined reference to 'QDebug::~QDebug()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:918: error: undefined reference to 'QMessageLogger::warning() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:918: error: undefined reference to 'QDebug::~QDebug()'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:513: error: undefined reference to 'QString::toUtf8_helper(QString const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:956: error: undefined reference to 'QMessageLogger::warning() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:956: error: undefined reference to 'QDebug::~QDebug()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:891: error: undefined reference to 'QSqlCachedResult::QSqlCachedResult(QSqlDriver const*)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1364: error: undefined reference to 'QSqlRecord::QSqlRecord()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1365: error: undefined reference to 'QSqlResult::isActive() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1373: error: undefined reference to 'QSqlField::setLength(int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1374: error: undefined reference to 'QSqlField::setPrecision(int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1375: error: undefined reference to 'QSqlField::setRequiredStatus(QSqlField::RequiredStatus)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1395: error: undefined reference to 'QSqlField::setSqlType(int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1396: error: undefined reference to 'QSqlRecord::append(QSqlField const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1372: error: undefined reference to 'QSqlField::~QSqlField()'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:530: error: undefined reference to 'QString::fromLatin1_helper(char const*, int)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:409: error: undefined reference to 'QString::simplified_helper(QString&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1372: error: undefined reference to 'QSqlField::QSqlField(QString const&, QVariant::Type)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1377: error: undefined reference to 'QSqlQuery::QSqlQuery(QSqlResult*)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1378: error: undefined reference to 'QSqlQuery::setForwardOnly(bool)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:863: error: undefined reference to 'QString::fromLatin1_helper(char const*, int)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:530: error: undefined reference to 'QString::fromLatin1_helper(char const*, int)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:397: error: undefined reference to 'QString::toUpper_helper(QString&)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:863: error: undefined reference to 'QString::fromLatin1_helper(char const*, int)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:397: error: undefined reference to 'QString::toUpper_helper(QString&)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:447: error: undefined reference to 'QString::append(QString const&)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:447: error: undefined reference to 'QString::append(QString const&)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:447: error: undefined reference to 'QString::append(QString const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1383: error: undefined reference to 'QSqlQuery::exec(QString const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1384: error: undefined reference to 'QSqlQuery::first()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1389: error: undefined reference to 'QSqlQuery::value(int) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1389: error: undefined reference to 'QVariant::toInt(bool*) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1389: error: undefined reference to 'QSqlField::setLength(int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1389: error: undefined reference to 'QVariant::~QVariant()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1390: error: undefined reference to 'QSqlField::setPrecision(int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1392: error: undefined reference to 'QSqlQuery::value(int) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1392: error: undefined reference to 'QVariant::toBool() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1392: error: undefined reference to 'QSqlField::setRequiredStatus(QSqlField::RequiredStatus)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1392: error: undefined reference to 'QVariant::~QVariant()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1377: error: undefined reference to 'QSqlQuery::~QSqlQuery()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1386: error: undefined reference to 'QSqlQuery::value(int) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1386: error: undefined reference to 'QVariant::toInt(bool*) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1386: error: undefined reference to 'QSqlField::setLength(int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1386: error: undefined reference to 'QVariant::~QVariant()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1387: error: undefined reference to 'QSqlQuery::value(int) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1387: error: undefined reference to 'QVariant::toInt(bool*) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1387: error: undefined reference to 'QSqlField::setPrecision(int)'
../../../../include/QtSql/5.6.2/QtSql/private/../../../../../src/sql/kernel/qsqldriver_p.h:64: error: undefined reference to 'QObjectPrivate::QObjectPrivate(int)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:1064: error: undefined reference to 'QArrayData::shared_null'
../../../../include/QtSql/5.6.2/QtSql/private/../../../../../src/sql/kernel/qsqldriver_p.h:64: error: undefined reference to 'QSqlError::QSqlError(QString const&, QString const&, QSqlError::ErrorType, QString const&)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:324: error: undefined reference to 'QMapDataBase::shared_null'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1409: error: undefined reference to 'QSqlDriver::QSqlDriver(QSqlDriverPrivate&, QObject*)'
../../../../include/QtSql/5.6.2/QtSql/private/../../../../../src/sql/kernel/qsqldriver_p.h:64: error: undefined reference to 'QObjectPrivate::QObjectPrivate(int)'
../../../../include/QtSql/5.6.2/QtSql/private/../../../../../src/sql/kernel/qsqldriver_p.h:64: error: undefined reference to 'QSqlError::QSqlError(QString const&, QString const&, QSqlError::ErrorType, QString const&)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:324: error: undefined reference to 'QMapDataBase::shared_null'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1414: error: undefined reference to 'QSqlDriver::QSqlDriver(QSqlDriverPrivate&, QObject*)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1418: error: undefined reference to 'QSqlDriver::setOpen(bool)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1419: error: undefined reference to 'QSqlDriver::setOpenError(bool)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1422: error: undefined reference to 'QSqlDriver::~QSqlDriver()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1578: error: undefined reference to 'QSqlDriver::isOpenError() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1583: error: undefined reference to 'isc_start_transaction'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:319: error: undefined reference to 'QCoreApplication::translate(char const*, char const*, char const*, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:319: error: undefined reference to 'QSqlError::QSqlError(QString const&, QString const&, QSqlError::ErrorType, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:319: error: undefined reference to 'QSqlError::~QSqlError()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1591: error: undefined reference to 'QSqlDriver::isOpenError() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1596: error: undefined reference to 'isc_commit_transaction'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:319: error: undefined reference to 'QCoreApplication::translate(char const*, char const*, char const*, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:319: error: undefined reference to 'QSqlError::QSqlError(QString const&, QString const&, QSqlError::ErrorType, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:319: error: undefined reference to 'QSqlError::~QSqlError()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1605: error: undefined reference to 'QSqlDriver::isOpenError() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1610: error: undefined reference to 'isc_rollback_transaction'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1653: error: undefined reference to 'QSqlRecord::QSqlRecord()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1657: error: undefined reference to 'QSqlQuery::QSqlQuery(QSqlResult*)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1658: error: undefined reference to 'QSqlQuery::setForwardOnly(bool)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:395: error: undefined reference to 'QString::toUpper_helper(QString const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1669: error: undefined reference to 'QSqlQuery::exec(QString const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1679: error: undefined reference to 'QVariant::toInt(bool*) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1679: error: undefined reference to 'QSqlField::setLength(int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1680: error: undefined reference to 'QSqlField::setPrecision(int)'
../../../../include/QtSql/../../src/sql/kernel/qsqlfield.h:75: error: undefined reference to 'QSqlField::setRequiredStatus(QSqlField::RequiredStatus)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1683: error: undefined reference to 'QSqlField::setSqlType(int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1685: error: undefined reference to 'QSqlRecord::append(QSqlField const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1674: error: undefined reference to 'QSqlField::~QSqlField()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1671: error: undefined reference to 'QSqlQuery::next()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1674: error: undefined reference to 'QVariant::toString() const'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:409: error: undefined reference to 'QString::simplified_helper(QString&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1674: error: undefined reference to 'QSqlField::QSqlField(QString const&, QVariant::Type)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1657: error: undefined reference to 'QSqlQuery::~QSqlQuery()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1692: error: undefined reference to 'QSqlIndex::QSqlIndex(QString const&, QString const&)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:395: error: undefined reference to 'QString::toUpper_helper(QString const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1702: error: undefined reference to 'QSqlQuery::QSqlQuery(QSqlResult*)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1703: error: undefined reference to 'QSqlQuery::setForwardOnly(bool)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1712: error: undefined reference to 'QSqlQuery::exec(QString const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1716: error: undefined reference to 'QSqlIndex::append(QSqlField const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1717: error: undefined reference to 'QVariant::toString() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1717: error: undefined reference to 'QSqlIndex::setName(QString const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1715: error: undefined reference to 'QSqlField::~QSqlField()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1714: error: undefined reference to 'QSqlQuery::next()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1715: error: undefined reference to 'QVariant::toString() const'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:409: error: undefined reference to 'QString::simplified_helper(QString&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1715: error: undefined reference to 'QSqlField::QSqlField(QString const&, QVariant::Type)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1702: error: undefined reference to 'QSqlQuery::~QSqlQuery()'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/kernel/qmetatype.h:1717: error: undefined reference to 'QMetaObject::normalizedType(char const*)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/kernel/qmetatype.h:1682: error: undefined reference to 'QMetaType::registerNormalizedTypedef(QByteArray const&, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1768: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(int, void const*)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:116: error: undefined reference to 'QMapNodeBase::nextNode() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1891: error: undefined reference to 'isc_event_counts'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1912: error: undefined reference to 'isc_que_events'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:519: error: undefined reference to 'QString::toLocal8Bit_helper(QChar const*, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1915: error: undefined reference to 'QMessageLogger::critical(char const*, ...) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1895: error: undefined reference to 'QSqlDriver::notification(QString const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1896: error: undefined reference to 'QSqlDriver::notification(QString const&, QSqlDriver::NotificationSource, QVariant const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1926: error: undefined reference to 'QString::startsWith(QChar, Qt::CaseSensitivity) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1926: error: undefined reference to 'QString::endsWith(QChar, Qt::CaseSensitivity) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1927: error: undefined reference to 'QString::replace(QChar, QLatin1String, Qt::CaseSensitivity)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:432: error: undefined reference to 'QString::insert(int, QChar)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1928: error: undefined reference to 'QString::append(QChar)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1929: error: undefined reference to 'QString::replace(QChar, QLatin1String, Qt::CaseSensitivity)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1461: error: undefined reference to 'QString::split(QChar, QString::SplitBehavior, Qt::CaseSensitivity) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1472: error: undefined reference to 'QString::operator=(QString const&)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:407: error: undefined reference to 'QString::simplified_helper(QString const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1468: error: undefined reference to 'QString::indexOf(QChar, int, Qt::CaseSensitivity) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1469: error: undefined reference to 'QString::mid(int, int) const'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:409: error: undefined reference to 'QString::simplified_helper(QString&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1470: error: undefined reference to 'QString::left(int) const'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:395: error: undefined reference to 'QString::toUpper_helper(QString const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1471: error: undefined reference to 'QString::operator==(QLatin1String) const'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:395: error: undefined reference to 'QString::toUpper_helper(QString const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1473: error: undefined reference to 'QString::operator==(QLatin1String) const'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:517: error: undefined reference to 'QString::toLocal8Bit_helper(QChar const*, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1475: error: undefined reference to 'QByteArray::truncate(int)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:517: error: undefined reference to 'QString::toLocal8Bit_helper(QChar const*, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1484: error: undefined reference to 'QTextCodec::codecForName(QByteArray const&)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:517: error: undefined reference to 'QString::toLocal8Bit_helper(QChar const*, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1494: error: undefined reference to 'QByteArray::truncate(int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1495: error: undefined reference to 'QByteArray::truncate(int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1496: error: undefined reference to 'QByteArray::truncate(int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1500: error: undefined reference to 'QByteArray::append(char)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1501: error: undefined reference to 'QByteArray::append(char)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1502: error: undefined reference to 'QByteArray::append(char)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1503: error: undefined reference to 'QByteArray::append(char const*, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1504: error: undefined reference to 'QByteArray::append(char)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1506: error: undefined reference to 'QByteArray::append(char const*, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1509: error: undefined reference to 'QByteArray::append(char const*, int)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:908: error: undefined reference to 'QString::arg(long long, int, int, QChar) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1526: error: undefined reference to 'isc_attach_database'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1486: error: undefined reference to 'QMessageLogger::warning(char const*, ...) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1487: error: undefined reference to 'QString::operator=(QLatin1String)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1514: error: undefined reference to 'QByteArray::append(char const*, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:721: error: undefined reference to 'QVariant::toList() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:716: error: undefined reference to 'QVariant::type() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:717: error: undefined reference to 'QString::operator=(QLatin1String)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:707: error: undefined reference to 'QString::operator=(QLatin1String)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:908: error: undefined reference to 'QString::arg(long long, int, int, QChar) const'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:908: error: undefined reference to 'QString::arg(long long, int, int, QChar) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:709: error: undefined reference to 'QString::operator=(QString const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:769: error: undefined reference to 'QVariant::toDateTime() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:769: error: undefined reference to 'QDateTime::~QDateTime()'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/kernel/qvariant.h:693: error: undefined reference to 'QVariant::convert(int, void*) const'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/kernel/qvariant.h:690: error: undefined reference to 'QVariant::userType() const'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/kernel/qvariant.h:691: error: undefined reference to 'QVariant::constData() const'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/kernel/qvariant.h:693: error: undefined reference to 'QVariant::convert(int, void*) const'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/kernel/qvariant.h:690: error: undefined reference to 'QVariant::userType() const'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/kernel/qvariant.h:691: error: undefined reference to 'QVariant::constData() const'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/kernel/qvariant.h:693: error: undefined reference to 'QVariant::convert(int, void*) const'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/kernel/qvariant.h:690: error: undefined reference to 'QVariant::userType() const'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/kernel/qvariant.h:691: error: undefined reference to 'QVariant::constData() const'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/kernel/qvariant.h:693: error: undefined reference to 'QVariant::convert(int, void*) const'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/kernel/qvariant.h:690: error: undefined reference to 'QVariant::userType() const'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/kernel/qvariant.h:691: error: undefined reference to 'QVariant::constData() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:749: error: undefined reference to 'QVariant::toString() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:756: error: undefined reference to 'QVariant::toDate() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:762: error: undefined reference to 'QVariant::toTime() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:786: error: undefined reference to 'QByteArray::QByteArray(char const*, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:787: error: undefined reference to 'QByteArray::QByteArray(char const*, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:789: error: undefined reference to 'isc_array_lookup_bounds'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:835: error: undefined reference to 'isc_array_put_slice'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:816: error: undefined reference to 'QString::operator=(QLatin1String)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:817: error: undefined reference to 'QString::arg(QString const&, int, QChar) const'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:916: error: undefined reference to 'QString::arg(long long, int, int, QChar) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:818: error: undefined reference to 'QSqlError::QSqlError(QString const&, QString const&, QSqlError::ErrorType, QString const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:825: error: undefined reference to 'QString::arg(QString const&, int, QChar) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:825: error: undefined reference to 'QSqlError::QSqlError(QString const&, QString const&, QSqlError::ErrorType, QString const&)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qlist.h:141: error: undefined reference to 'QListData::shared_null'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1641: error: undefined reference to 'QSqlQuery::QSqlQuery(QSqlResult*)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1642: error: undefined reference to 'QSqlQuery::setForwardOnly(bool)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1643: error: undefined reference to 'QSqlQuery::exec(QString const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1645: error: undefined reference to 'QSqlQuery::next()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1641: error: undefined reference to 'QSqlQuery::~QSqlQuery()'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:449: error: undefined reference to 'QString::append(QLatin1String)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:436: error: undefined reference to 'QString::insert(int, QLatin1String)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1636: error: undefined reference to 'QString::chop(int)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:449: error: undefined reference to 'QString::append(QLatin1String)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:449: error: undefined reference to 'QString::append(QLatin1String)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qlist.h:141: error: undefined reference to 'QListData::shared_null'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:116: error: undefined reference to 'QMapNodeBase::nextNode() const'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qlist.h:776: error: undefined reference to 'QListData::detach(int)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qlist.h:564: error: undefined reference to 'QListData::realloc(int)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qlist.h:141: error: undefined reference to 'QListData::shared_null'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:544: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(QString const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:496: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(long long)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:496: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(double)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:566: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(QDateTime const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:566: error: undefined reference to 'QDateTime::~QDateTime()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:510: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(long long)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:496: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(float)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:578: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(QDate const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:572: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(QTime const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:496: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(int)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:535: error: undefined reference to 'QString::fromUtf8_helper(char const*, int)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qlist.h:141: error: undefined reference to 'QListData::shared_null'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:599: error: undefined reference to 'QByteArray::QByteArray(char const*, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:600: error: undefined reference to 'QByteArray::QByteArray(char const*, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:602: error: undefined reference to 'isc_array_lookup_bounds'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:634: error: undefined reference to 'isc_array_get_slice'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:637: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(QList<QVariant> const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:641: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(QList<QVariant> const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:605: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(QList<QVariant> const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:597: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(QList<QVariant> const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:338: error: undefined reference to 'QMutex::lock()'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:276: error: undefined reference to 'QMapDataBase::freeNodeAndRebalance(QMapNodeBase*)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:340: error: undefined reference to 'QMutex::unlock()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:334: error: undefined reference to 'QMutex::QMutex(QMutex::RecursionMode)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:334: error: undefined reference to 'QMutex::QMutex(QMutex::RecursionMode)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:324: error: undefined reference to 'QMapDataBase::shared_null'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1549: error: undefined reference to 'isc_cancel_events'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:116: error: undefined reference to 'QMapNodeBase::nextNode() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1557: error: undefined reference to 'QTime::start()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1559: error: undefined reference to 'QCoreApplication::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1558: error: undefined reference to 'QTime::elapsed() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1563: error: undefined reference to 'isc_detach_database'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:984: error: undefined reference to 'QSqlResult::driver() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:990: error: undefined reference to 'QSqlResult::boundValues() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1071: error: undefined reference to 'QMessageLogger::warning(char const*, ...) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1003: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(QVariant const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1078: error: undefined reference to 'QSqlCachedResult::colCount() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1079: error: undefined reference to 'isc_dsql_free_statement'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1082: error: undefined reference to 'QSqlCachedResult::cleanup()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1087: error: undefined reference to 'isc_dsql_execute'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1096: error: undefined reference to 'QSqlCachedResult::init(int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1098: error: undefined reference to 'QSqlResult::isSelect() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1005: error: undefined reference to 'QVariant::isNull() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1064: error: undefined reference to 'QVariant::toByteArray() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1032: error: undefined reference to 'QVariant::toLongLong(bool*) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1055: error: undefined reference to 'QVariant::toDate() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1052: error: undefined reference to 'QVariant::toTime() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1046: error: undefined reference to 'QVariant::toDouble(bool*) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1043: error: undefined reference to 'QVariant::toDouble(bool*) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1067: error: undefined reference to 'QVariant::toList() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1049: error: undefined reference to 'QVariant::toDateTime() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1049: error: undefined reference to 'QDateTime::~QDateTime()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:994: error: undefined reference to 'QMessageLogger::warning(char const*, ...) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1020: error: undefined reference to 'QVariant::toDouble(bool*) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1085: error: undefined reference to 'isc_dsql_execute2'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1028: error: undefined reference to 'QVariant::toDouble(bool*) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1209: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(QTime const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1176: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(QString const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1191: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(long long)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1149: error: undefined reference to 'QVariant::convert(int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1150: error: undefined reference to 'QVariant::type() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1248: error: undefined reference to 'QVariant::operator=(QVariant const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1232: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(QVariant const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1233: error: undefined reference to 'QSqlResult::numericalPrecisionPolicy() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1243: error: undefined reference to 'QVariant::convert(int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1197: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1206: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(QDateTime const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1206: error: undefined reference to 'QDateTime::~QDateTime()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1200: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(double)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1203: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(double)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1212: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(QDate const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1189: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1239: error: undefined reference to 'QVariant::convert(int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1247: error: undefined reference to 'QVariant::convert(int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1151: error: undefined reference to 'QSqlResult::numericalPrecisionPolicy() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1195: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(double)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1126: error: undefined reference to 'isc_dsql_fetch'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1810: error: undefined reference to 'isc_event_block'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1815: error: undefined reference to 'QMutex::lock()'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:68: error: undefined reference to 'operator<(QString const&, QString const&)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:68: error: undefined reference to 'operator<(QString const&, QString const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1832: error: undefined reference to 'isc_que_events'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1835: error: undefined reference to 'QString::arg(QString const&, int, QChar) const'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:222: error: undefined reference to 'QMapDataBase::createNode(int, int, QMapNodeBase*, bool)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:222: error: undefined reference to 'QMapDataBase::createNode(int, int, QMapNodeBase*, bool)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1861: error: undefined reference to 'isc_cancel_events'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1864: error: undefined reference to 'QString::arg(QString const&, int, QChar) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1725: error: undefined reference to 'QSqlField::type() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1761: error: undefined reference to 'QSqlDriver::formatValue(QSqlField const&, bool) const'
../../../../include/QtSql/../../src/sql/kernel/qsqlfield.h:62: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(QVariant const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1752: error: undefined reference to 'QVariant::toDate() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1756: error: undefined reference to 'QDate::day() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1756: error: undefined reference to 'QString::number(int, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1755: error: undefined reference to 'QDate::month() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1755: error: undefined reference to 'QString::number(int, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1754: error: undefined reference to 'QDate::year() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1754: error: undefined reference to 'QString::number(int, int)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:1277: error: undefined reference to 'QString::QString(QChar)'
../../../../include/QtSql/../../src/sql/kernel/qsqlfield.h:62: error: undefined reference to 'QVariant::QVariant(QVariant const&)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1741: error: undefined reference to 'QVariant::toTime() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1742: error: undefined reference to 'QTime::isValid() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1727: error: undefined reference to 'QVariant::toDateTime() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1728: error: undefined reference to 'QDateTime::isValid() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1746: error: undefined reference to 'QTime::msec() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1746: error: undefined reference to 'QString::number(int, int)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1746: error: undefined reference to 'QString::rightJustified(int, QChar, bool) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1745: error: undefined reference to 'QTime::second() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1744: error: undefined reference to 'QTime::minute() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1743: error: undefined reference to 'QTime::hour() const'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:1277: error: undefined reference to 'QString::QString(QChar)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1735: error: undefined reference to 'QDateTime::time() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1735: error: undefined reference to 'QTime::msec() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1735: error: undefined reference to 'QString::rightJustified(int, QChar, bool) const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1734: error: undefined reference to 'QDateTime::time() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1734: error: undefined reference to 'QTime::second() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1733: error: undefined reference to 'QDateTime::time() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1733: error: undefined reference to 'QTime::minute() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1732: error: undefined reference to 'QTime::hour() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1731: error: undefined reference to 'QDateTime::date() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1731: error: undefined reference to 'QDate::day() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1730: error: undefined reference to 'QDateTime::date() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1730: error: undefined reference to 'QDate::month() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1729: error: undefined reference to 'QDateTime::date() const'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1729: error: undefined reference to 'QDate::year() const'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:1277: error: undefined reference to 'QString::QString(QChar)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qlist.h:857: error: undefined reference to 'QListData::dispose(QListData::Data*)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qlist.h:857: error: undefined reference to 'QListData::dispose(QListData::Data*)'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:434: error: undefined reference to 'QSqlCachedResult::cleanup()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:896: error: undefined reference to 'QSqlCachedResult::~QSqlCachedResult()'
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp:1422: error: undefined reference to 'QSqlDriver::~QSqlDriver()'
../../../../include/QtSql/5.6.2/QtSql/private/../../../../../src/sql/kernel/qsqldriver_p.h:54: error: undefined reference to 'QObjectPrivate::~QObjectPrivate()'
../../../../include/QtSql/5.6.2/QtSql/private/../../../../../src/sql/kernel/qsqldriver_p.h:54: error: undefined reference to 'QObjectPrivate::~QObjectPrivate()'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:440: error: undefined reference to 'QString::reallocData(unsigned int, bool)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/io/qdebug.h:139: error: undefined reference to 'QTextStream::operator<<(QString const&)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/io/qdebug.h:111: error: undefined reference to 'QTextStream::operator<<(char)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qlist.h:800: error: undefined reference to 'QListData::detach(int)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qlist.h:746: error: undefined reference to 'QListData::detach_grow(int*, int)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qlist.h:592: error: undefined reference to 'QListData::append()'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qlist.h:746: error: undefined reference to 'QListData::detach_grow(int*, int)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qlist.h:581: error: undefined reference to 'QListData::append()'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qlist.h:936: error: undefined reference to 'QListData::append(QListData const&)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:68: error: undefined reference to 'operator<(QString const&, QString const&)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:68: error: undefined reference to 'operator<(QString const&, QString const&)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:245: error: undefined reference to 'QMapDataBase::freeTree(QMapNodeBase*, int)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:247: error: undefined reference to 'QMapDataBase::freeData(QMapDataBase*)'
../../../../include/QtSql/5.6.2/QtSql/private/../../../../../src/sql/kernel/qsqldriver_p.h:54: error: undefined reference to 'QObjectPrivate::~QObjectPrivate()'
../../../../include/QtSql/5.6.2/QtSql/private/../../../../../src/sql/kernel/qsqldriver_p.h:54: error: undefined reference to 'QObjectPrivate::~QObjectPrivate()'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:222: error: undefined reference to 'QMapDataBase::createNode(int, int, QMapNodeBase*, bool)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:239: error: undefined reference to 'QMapDataBase::createData()'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:245: error: undefined reference to 'QMapDataBase::freeTree(QMapNodeBase*, int)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:247: error: undefined reference to 'QMapDataBase::freeData(QMapDataBase*)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:999: error: undefined reference to 'QMapDataBase::recalcMostLeftNode()'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:999: error: undefined reference to 'QMapDataBase::recalcMostLeftNode()'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qarraydata.h:216: error: undefined reference to 'QArrayData::allocate(unsigned long, unsigned long, unsigned long, QFlags<QArrayData::AllocationOption>)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qarraydata.h:216: error: undefined reference to 'QArrayData::allocate(unsigned long, unsigned long, unsigned long, QFlags<QArrayData::AllocationOption>)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:222: error: undefined reference to 'QMapDataBase::createNode(int, int, QMapNodeBase*, bool)'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:239: error: undefined reference to 'QMapDataBase::createData()'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:999: error: undefined reference to 'QMapDataBase::recalcMostLeftNode()'
../../../../include/QtCore/../../src/corelib/tools/qmap.h:276: error: undefined reference to 'QMapDataBase::freeNodeAndRebalance(QMapNodeBase*)'
.obj/qsql_ibase.o:qsql_ibase.cpp:typeinfo for QSqlDriverPrivate: error: undefined reference to 'typeinfo for QObjectPrivate'
.obj/qsql_ibase.o:qsql_ibase.cpp:typeinfo for QIBaseResult: error: undefined reference to 'typeinfo for QSqlCachedResult'
.obj/qsql_ibase.o:qsql_ibase.cpp:vtable for QIBaseResult: error: undefined reference to 'QSqlResult::setAt(int)'
.obj/qsql_ibase.o:qsql_ibase.cpp:vtable for QIBaseResult: error: undefined reference to 'QSqlResult::setActive(bool)'
.obj/qsql_ibase.o:qsql_ibase.cpp:vtable for QIBaseResult: error: undefined reference to 'QSqlResult::setLastError(QSqlError const&)'
.obj/qsql_ibase.o:qsql_ibase.cpp:vtable for QIBaseResult: error: undefined reference to 'QSqlResult::setQuery(QString const&)'
.obj/qsql_ibase.o:qsql_ibase.cpp:vtable for QIBaseResult: error: undefined reference to 'QSqlResult::setSelect(bool)'
.obj/qsql_ibase.o:qsql_ibase.cpp:vtable for QIBaseResult: error: undefined reference to 'QSqlResult::setForwardOnly(bool)'
.obj/qsql_ibase.o:qsql_ibase.cpp:vtable for QIBaseResult: error: undefined reference to 'QSqlResult::savePrepare(QString const&)'
.obj/qsql_ibase.o:qsql_ibase.cpp:vtable for QIBaseResult: error: undefined reference to 'QSqlResult::bindValue(int, QVariant const&, QFlags<QSql::ParamTypeFlag>)'
.obj/qsql_ibase.o:qsql_ibase.cpp:vtable for QIBaseResult: error: undefined reference to 'QSqlResult::bindValue(QString const&, QVariant const&, QFlags<QSql::ParamTypeFlag>)'
.obj/qsql_ibase.o:qsql_ibase.cpp:vtable for QIBaseResult: error: undefined reference to 'QSqlCachedResult::data(int)'
.obj/qsql_ibase.o:qsql_ibase.cpp:vtable for QIBaseResult: error: undefined reference to 'QSqlCachedResult::isNull(int)'
.obj/qsql_ibase.o:qsql_ibase.cpp:vtable for QIBaseResult: error: undefined reference to 'QSqlCachedResult::fetch(int)'
.obj/qsql_ibase.o:qsql_ibase.cpp:vtable for QIBaseResult: error: undefined reference to 'QSqlCachedResult::fetchNext()'
.obj/qsql_ibase.o:qsql_ibase.cpp:vtable for QIBaseResult: error: undefined reference to 'QSqlCachedResult::fetchPrevious()'
.obj/qsql_ibase.o:qsql_ibase.cpp:vtable for QIBaseResult: error: undefined reference to 'QSqlCachedResult::fetchFirst()'
.obj/qsql_ibase.o:qsql_ibase.cpp:vtable for QIBaseResult: error: undefined reference to 'QSqlCachedResult::fetchLast()'
.obj/qsql_ibase.o:qsql_ibase.cpp:vtable for QIBaseResult: error: undefined reference to 'QSqlResult::lastInsertId() const'
.obj/qsql_ibase.o:qsql_ibase.cpp:vtable for QIBaseResult: error: